Obchodné podmienky

 

I.
Všeobecné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.12.2015

 

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom; zhotoviteľom alebo tiež dodávateľom diela je internetový portál www.profipodklady.sk. Prevádzkovateľom portálu je: EDUCATION CONSULTING LONDON LTD 3 GOWER STREET, LONDON WC1E6HA No: 11248640
 2. Pri uzatváraní zmluvy o dielo sa vychádza zo skutočnosti, že objednávateľ (ďalej tiež „zákazník“) je vopred oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, čo potvrdzuje v okamihu uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že zmluva o dielo vzniká odsúhlasením zaslanej cenovej ponuky v elektronickej komunikácii.
 3. Neakceptovaním platných všeobecných obchodných podmienok zhotoviteľa, či ich akceptovaním s výhradou, nedochádza k uzatvoreniu zmluvy.
 4. Ak nie je dohodnuté inak, zhotoviteľ zhotoví dielo v kvalite obvyklej pre Slovenskú republiku a podľa zadania objednávateľa, ktoré je platné v deň uzatvorenia zmluvy.

 

 

 

II.
Predmet činnosti

 

 

 1. Prevádzkovateľ portálu www.profipodklady.sk dodáva spracované rôznorodé textové informačné materiály a podklady v elektronickej podobe na tému, ktorú definuje objednávateľ v objednávkovom formulári. Spomenuté materiály a podklady sú určené výhradne samotným objednávateľom pre zvýšenie informovanosti o definovanej téme. Materiály sú originálne a v princípe sa nijako nelíšia od materiálov, ktoré sú zákazníkom i inde dostupné, ako napr. odborné články, knihy, skriptá atď, kedy sú tieto materiály určené k ďalšiemu spracovaniu a študijným účelom. Prevádzkovateľ ďalej poskytuje poradenské služby v odbore jazykových korektúr, odborných korektúr, formátovania textov, vyhľadávania odborných informácií, rešerší, tvorby dotazníkov.

 

 

III.
Uzatvorenie zmluvy

 

 

 1. K uzatvoreniu zmluvy o dielo môže dôjsť na základe nezáväznej objednávky zadanej objednávateľom u zhotoviteľa prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na webovej adrese zhotoviteľa: http://www.profipodklady.sk/objednavka/. V objednávke je nutné v základných rysoch špecifikovať požiadavky diela, a to vyplnením všetkých jednotlivých kolónok objednávky.
 2. V závislosti na povahe, rozsahu a náročnosti objednávky zhotoviteľ posiela zákazníkovi e-mailom návrh ceny s prípadne upraveným termínom spracovania diela.
 3. Objednávateľ a zhotoviteľ budú spoločne komunikovať prostredníctvom e-mailových adries, t. j. adresy objednávateľa uvedenej v objednávke,  zhotoviteľa na e-mailovej adrese info@profipodklady.sk, objednavky@profipodklady.sk a prostredníctvom systému na internetových stránkach www.profipodklady.sk, ku ktorému má objednávateľ prístup prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ktoré zadal pri vyplnení nezáväznej objednávky.
 4. Na základe uzatvorenej zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodať objednávateľovi textové informačné materiály a podklady v elektronickej podobe na tému, ktorú definuje objednávateľ v objednávkovom formulári. Zmienené materiály a podklady sú určené výhradne samotným objednávateľom pre zvýšenie ich informovanosti o definovanej téme (ďalej len „predmet zmluvy“).
 5. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dodávateľovi úplatu zjednanú v mailovej komunikácii, ktorá sa považuje za písomnú objednávku a je evidovaná v elektronickej forme.

 

 

 

 

IV.
Cena diela a platobné podmienky

 

 

 1. Cena diela je vždy zmluvná a je výsledkom dohody medzi oboma zmluvnými stranami.
 2. Cena diela sa stanovuje výlučne dohodou jako cena zmluvná, stanovená ad hoc (pre každý prípad osobitne), pričom sa prihliada na druh, povahu, osobitné vastnosti diela, termín vyhotovenia a odovzdania diela, časovú náročnosť, náročnosť zhotovenia a iné faktory a okolnosti ovplyvňujúce a podmieňujúce vyhotovenie diela podľa týchto VOP.
 3. Cana diela je uhrádzaná bezhotovostne na účet zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný uviesť pri realizovaní každej úhrady variabilný symbol, ktorý mu bude elektronicky doručený na mailovú adresu zadanú v objednávke.
 4. Dňom úhrady sa stanovuje deň, kedy sú prostriedky pripísané na účet zhotoviteľa.
 5. Platbu za dojednanú cenu diela, jeho zálohy a doplatky prevádza objednávateľ na účet č.: CZ5520100000002701603911.
 6. Dielo v hodnote do 100 € je splatné vopred.
 7. Dielo v hodnote od 101 € do 300 € je splatné po tom, čo zhotoviteľ zákazníkovi odošle na e-mail, prípadne nahrá do systému portálu www.profipodklady.sk ukážku diela.O nahratí ukážky bude objednávateľ upozornený mailom. Zaplatením diela zároveň zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s kvalitou a štruktúrou diela a že s týmito vlastnosťami diela súhlasí.
 8. Dielo v hodnote od 301€ do 700€ je splatné prostredníctvom zálohy a doplatku. Záloha vo výške 50 % z ceny diela je splatná po tom, čo bude objednávateľovi odoslaná (prípadne nahratá do systému portálu www.profipodklady.sk) ukážka – náhľad diela (podľa nasledujúceho článku zmluvy). Po zaplatení zálohy vo výške 50 % z ceny diela je objednávateľovi odoslaná na e-mail alebo odovzdaná prostredníctvom systému na internetových stránkach www.profipodklady.sk polovica diela s pokynom k zaplateniu doplatku ceny diela. Po uhradení doplatku je celé dielo objednávateľovi odoslané (prípadne nahraté do systému portálu www.profipodklady.sk) v zmluvnom termíne.
 9. Dielo v hodnote od 701€ do 3 000€ je splatné v troch platbách. Prvá časť ceny diela vo výške 33% z ceny diela je splatná po tom, čo bude objednávateľovi odoslaná na e-mail alebo odovzdaná prostredníctvom systému na internetových stránkach www.profipodklady.sk ukážka – náhľad diela (podľa nasledujúceho článku zmluvy) v rozsahu cca 2-3 strany, druhá časť ceny diela vo výške 33% z ceny diela je splatná po tom, čo bude objednávateľovi odoslaná na e-mail alebo odovzdaná prostredníctvom systému na internetových stránkach www.profipodklady.sk jedna tretina diela a tretia časť ceny diela vo výške 34% z ceny diela je splatná po tom, čo bude objednávateľovi odoslaná na e-mail alebo odovzdaná prostredníctvom systému na internetových stránkach www.profipodklady.sk druhá tretina diela.
 10. Zmluvné strany dojednávajú, že termíny platieb a dodania jednotlivých častí zhotovovaného diela je možné dojednať individuálnou dohodou.
 11. Zhotoviteľ je povinný poslať objednané jednotlivé časti diela až po úhrade vyššie uvedených platobných podmienok. Spoločne (alebo bezprostredne potom) s ukážkou alebo danou časťou diela bude objednávateľovi vždy odoslaný pokyn k platbe aktuálnej časti diela. Po uhradení celej ceny diela bude objednávateľovi odoslané v zjednanom termíne celé dielo.
 12. Ukážka je zákazníkovi posielaná v rozsahu primeranom objednanému rozsahu a špecifickosti diela. Ak zákazník nie je s kvalitou či štruktúrou ukážky spokojný, možno mu zaslať náhradnú ukážku, prípadne je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
 13. Dodanie diela možno dojednať tiež ako expresné. Expresné dielo je nutné uhradiť vopred v celej výške.
 14. Expresné poplatky sú v nasledujúcej výške: 70% z ceny diela pri dodaní do 24 hodín, 50% z ceny diela prí dodaní do 48 hodín a 25% z ceny diela pri dodaní do 78 hodín. Doba dodania diela začína plynúť až od úhrady ceny diela. Výška expresného príplatku je vždy výsledkom dohody zmluvných strán.

 

 

 

 

V.
Ďalšie ustanovenia

 

 

 1. Objednávateľ bezprostredne po uzatvorení zmluvy dodávateľovi oznámi všetky požiadavky, kladené na požadované materiály, dokumenty a námety uvedené v čl. I týchto Obchodných podmienok.
 2. Dodávateľ poskytne objednávateľovi v zjednanom termíne bezplatne náhľad – ukážku materiálov, podkladov a námetov na jeho schválenie.
 3. Ukážka diela sa dojednáva individuálne, nie je povinnosťou zhotoviteľa ju poskytnúť automaticky, objednávateľ je povinný ukážku diela vyžiadať.
 4. Objednávateľ náhľad podkladov schváli dodávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, prípadne prostredníctvom systému na internetových stránkach www.profipodklady.sk., v termíne do dvoch dní od doby, kedy mu bol náhľad dokumentov doručený k schváleniu.
 5. Ak objednávateľ neschváli náhľad podkladov, dokumentov a námetov v termíne do 2 dní odo dňa, kedy mu bol náhľad dokumentov poskytnutý ku schváleniu, alebo sa v rovnakej dobe k náhľadu podkladov nevyjadrí, zjednávajú zmluvné strany, pre tento prípad, predĺženie termínu dodania diela o toľko dní, o koľko bol objednávateľ v oneskorení so schválením náhľadu.
 6. Schválenie náhľadu (rovnako ako aj schválenie jednotlivých častí diela) bude prebiehať v systéme portálu www.profipodklady.sk, prípadne prostredníctvom mailovej komunikácie na mailových adresách: info@profipodklady.sk a objednavky@profipodklady.sk.

 

 

VI.
Obchodné tajomstvo a ochrana osobných údajov

 

 

 1. Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej či technickej povahy súvisiace s podnikom zhotoviteľa sú považované za obchodné tajomstvo a objednávateľ je povinný zachovať o nich mlčanlivosť.

 

 

VII.
Práva a povinnosti objednávateľa

 

 

 1. Objednávateľ je povinný udržiavať svoju e-mailovú schránku prevádzkyschopnú. Pokiaľ zákazník zmení e-mailovú adresu, je povinný túto skutočnosť včas nahlásiť zhotoviteľovi.
 2. Objednávateľ je povinný riadne a včas zaplatiť cenu diela a jej prípadné zálohy a doplatky podľa platobných pokynov zhotoviteľa v súlade s článkom IV. podľa týchto obchodných podmienok.
 3. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi dodať včas všetky podklady k dielu, ktoré si praje k jeho vyhotoveniu použiť.
 4. Okrem časti „Kontaktné údaje“ je objednávateľ povinný nezverejňovať svoje osobné údaje v objednávkovom formulári a priložených súboroch. V prípade porušenia týchto podmienok dodávateľ nemôže garantovať anonymitu zákazníka.
 5. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s plnením povinností dodávateľa zo zmluvy, je povinný poskytnúť všetky potrebné informácie týkajúce sa jeho požiadaviek na predmet zmluvy tak, aby mohol byť predmet zmluvy objednávateľovi dodaný v súlade s jeho požiadavkami.
 6. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi doplňujúce, upresňujúce údaje, informácie, podklady, vyjadrenia, námety a stanoviská, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy tak, aby dodávateľ mohol čo najlepšie vyhovieť požiadavkám kladeným na predmet zmluvy objednávateľom.
 7. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi všetky skutočnosti rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Po dobu, po ktorú nebudú dodávateľovi oznámené skutočnosti rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy, dodávateľ nie je v oneskorení s odovzdaním predmetu zmluvy, a to po celú dobu, po ktorú bude trvať oneskorenie objednávateľa so zdieľaním týchto skutočností.
 8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať časti predmetu zmluvy, ktoré mu budú dodané dodávateľom v termínoch stanovených v objednávke v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, prípadne budú nahraté do systému portálu www.profipodklady.sk. Objednávateľ je povinný skontrolovať odovzdanú časť predmetu zmluvy.
 9. Ak má odovzdaná časť predmetu zmluvy podľa názoru objednávateľa vady a chyby, objednávateľ je povinný najneskôr do 5 dní od odovzdania konkrétnej časti predmetu zmluvy (u expresných zákaziek ihneď) tieto nedostatky dodávateľovi vytknúť a oznámiť, kde presne vytýkal nesprávnosť diela.
 10. Ak objednávateľ dodávateľovi neoznámi vo vyššie uvedenom termíne nedostatky predmetu zmluvy a taktiež neoznámi, v čom spočíva jeho nesprávnosť, zodpovedá za to, že dodaná časť predmetu zmluvy je bez nedostatkov.
 11. Pokiaľ objednávateľ v priebehu trvania tejto zmluvy zistí, že dodávateľ nepostupuje pri plnení svojich povinností v súlade s  touto zmluvou, či podľa pokynov objednávateľa, je objednávateľ povinný upozorniť dodávateľa na nedostatky predmetu zmluvy a požadovať, aby dodávateľ zjednal nápravu. Pokiaľ dodávateľ neodstráni nedostatky a nezaistí nápravu ani v primeranom termíne mu k tomu poskytnutom, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
 12. Je výhradnou povinnosťou objednávateľa kontrolovať každú dodanú fázu na prípadné nedostatky dodaného diela /ako nedodržanie špecifikácie a použitie cudzieho diela v objednávke/ a bezodkladne upozorniť dodávateľa . Zmluvné strany dojednávajú výslovné upozornenie pre odstránenie týchto závad.
 13. Pri nedodržaní bodu VII. - 12. zmluvné strany dojednávajú, že nenesú zodpovednosť za vzniknuté škody.

 

 

 

VII.
Práva a povinnosti dodávateľa (zhotoviteľa)

 

 

 1. Objednávateľ je povinný riadne a včas plniť svoje povinnosti vyplývajúce z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy v rozsahu, kvalite, termíne a za splnenia podmienok stanovených touto zmluvou alebo objednávateľom tak, aby sa dosiahol hmotný výsledok sledovaný touto zmluvou.
 2. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi dodať včas predmet zmluvy, v súlade so záväzným termínom  zjednaným v objednávke. Po dobu, po ktorú nebude uhradená príslušná časť ceny diela, dodávateľ nie je v oneskorení s odovzdaním predmetu zmluvy, a to po celú dobu, po ktorú bude trvať oneskorenie objednávateľa s úhradou.
 3. Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi predmet zmluvy v kvalite požadovanej objednávateľom v objednávke, alebo v kvalite, ktorá zodpovedá požiadavkám bežne kladeným na podobné študijné podklady.
 4. Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy podľa pokynov objednávateľa, ktoré boli dodávateľovi včas oznámené.
 5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi vždy konkrétnu časť predmetu zmluvy, v  rozsahu a v termínoch zjednaných v objednávke.
 6. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnosť jeho pokynov v súvislosti s predmetom zmluvy. Pokiaľ objednávateľ trvá na dodržaní týchto pokynov, má dodávateľ právo požadovať, aby tak objednávateľ učinil v písomnej forme.
 7. Prípadné dodatočné požiadavky objednávateľa k špecifikácii diela, pokiaľ sú zhotoviteľom akceptované, primeraným spôsobom predlžujú zjednanú dodaciu dobu diela.
 8. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa zhotovenie diela ukáže byť na základe  požiadaviek objednávateľa nerealizovateľné.
 9. Ak nastanú okolnosti majúce charakter vyššej moci, ktoré bránia zhotoviteľovi v plnení zmluvných záväzkov, má zhotoviteľ právo primerane predĺžiť termín dodania, alebo od zmluvy odstúpiť. Ani v jedinom prípade nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za vzniknuté škody. Vyššou mocou sa rozumejú okolnosti zvláštnej povahy, ktoré bránia zhotoviteľovi, dočasne alebo dlhodobo, v plnení zmluvných povinností, a ktoré nastali po uzatvorení zmluvy a nemôžu byť zhotoviteľom odvrátené.
 10. V prípade, že zákazník previedol platby za dielo a následne u zhotoviteľa nastane zásah vyššej moci znemožňujúci mu zhotovenie diela, vráti zhotoviteľ objednávateľovi všetky ním prevedené platby. Pokiaľ sa už začala realizácia diela, zhotoviteľ pošle objednávateľovi rozpracovanú prácu a zároveň mu vráti i pomernú časť z uhradenej ceny diela.
 11. Zhotoviteľ má právo odmietnuť prijatie nezáväznej objednávky do piatich dní od jej prijatia.

 

 

 

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

 

 

 1. Predmet zmluvy je riadne dodaný objednávateľovi, ak je objednávateľovi odoslaný e-mailom na adresu uvedenú v objednávke a alebo prostredníctovom potrálu www.profipodklady.sk v časti, do ktorej má objednávateľ prístup na základe mena a hesla zadané pri nezáväznej objednávke.
 2. Predmet zmluvy je dodaný riadne a včas pri súčasnom splnení týchto podmienok:
  1. K dodaniu predmetu zmluvy objednávateľovi príde najneskôr v posledný deň termínu, zjednanému v písomnej objednávke pre dodanie predmetu kúpy alebo jeho časti.
  2. Predmet zmluvy zodpovedá všetkým požiadavkám stanoveným a špecifikovaným objednávateľom v písomnej objednávke vrátane stanoveného a požadovaného stupňa odbornosti vykonania predmetu zmluvy.
  3. Predmet zmluvy nemá nedostatky, pre ktoré by objednávateľ dodaný predmet zmluvy neakceptoval.
  4. Predmet zmluvy je objednávateľovi dodaný na e-mailovú adresu uvedenú v písomnej objednávke, alebo je odovzdaný objednávateľovi na prenosnom nosiči dát alebo prostredníctvom systému umiestenom na www.profipodklady.cz a zároveň je vytvorený v dohodnutom formáte.
 3. Dodávateľ je v omeškaní, pokiaľ predmet zmluvy alebo jeho časť nebude dodaná objednávateľovi v termínoch stanovených v objednávke. To neplatí, pokiaľ je oneskorenie dodávateľa s dodaním predmetu zmluvy alebo jeho časti spôsobené okolnosťami vzniknutými úplne nezávisle na vôli dodávateľa a bez jeho zavinenia.
 4. Dodávateľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela po dobu, po ktorú je omeškanie s prevzatím diela spôsobené objednávateľom.
 5. Dodávateľ týmto objednávateľovi postupuje výhradnú licenciu na použitie predmetu zmluvy (vcelku i po častiach), ktorá je neobmedzená, t. j. v nasledujúcom rozsahu:
  1. Na použitie predmetu zmluvy v pôvodnej alebo spracovanej či inak zmenenej podobe, samostatne, v spojení s iným dielom či prvkami, textami a akýmikoľvek podobnými prvkami, vrátane oprávnenia predmet zmluvy upraviť, spracovať, zmeniť, zaradiť do akéhokoľvek súborného diela.
  2. Na použitie predmetu zmluvy v pôvodnej podobe alebo v podobe podľa písm. a) akýmkoľvek spôsobom (rozmnožovanie, rozširovanie, výpožička, nájom, vystavovanie, zdieľanie verejnosti a i.), bez obmedzenia technológie, bez obmedzenia počtu či množstva použití a bez obmedzenia účelu.
  3. Na použitie predmetu zmluvy v pôvodnej podobe alebo v podobe podľa písm. a) bez územného obmedzenia.
  4. Na použitie predmetu zmluvy v pôvodnej podobe alebo v podobe podľa písm. a) bez obmedzenia času po celú dobu trvania majetkových autorských práv k predmetu zmluvy.
 6. Objednávateľ nie je povinný poskytnutú licenciu využiť.
 7. Dodávateľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy neudelil tretej osobe žiadnu licenciu na použitie predmetu zmluvy, a to ani výhradnú ani nevýhradnú, či akokoľvek inak neumožnil tretej osobe použitie predmetu zmluvy; a po podpise ani neudelí tretej osobe žiadnu licenciu na použitie predmetu zmluvy, a to ani výhradnú ani nevýhradnú či akokoľvek inak neumožní tretej osobe použitie predmetu zmluvy.
 8. Objednávateľ je oprávnený po celú dobu trvania tejto zmluvy od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť dodávateľovi doručené elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Ak objednávateľ bezdôvodne odstúpi od zmluvy, náleží dodávateľovi pomerne znížená cena za dodanú časť predmetu zmluvy, stanovená s prihliadnutím na vynaložené náklady dodávateľa a rozsah dodaného predmetu zmluvy.
 9. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť predmet zmluvy inej osobe ako objednávateľovi.
 10. Dodávateľ sa zaväzuje nezverejniť predmet zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

 

 

 

IX.
Nedostatky a reklamačný poriadok

 

 

 1. Predmet zmluvy má nedostatky, pokiaľ nespĺňa podmienky stanovené touto zmluvou alebo požadované objednávateľom.
 2. Dodávateľ zodpovedá za nedostatky predmetu zmluvy, ktoré sa prejavia v 6-mesačnej záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je povinný dodávateľovi vytknúť nedostatky predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu. Vytknutie nedostatkov je objednávateľ povinný poslať elektronicky na e-mailovú adresu dodávateľa uvedenú v objednávke.
 3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu diela vtedy, ak zistí, že dielo nezodpovedá jeho špecifikovaným požiadavkám v objednávke alebo sú v informáciach faktické chyby. Pri reklamácii je zákazník povinný svoje tvrdenia doložiť; ak tak nespraví, zhotoviteľ odovzdá dielo na preskúmanie jemu určenému odborníkovi.
 4. Na vybavenie reklamácie má zhotoviteľ dobu 30 dní. Ak sa potvrdí, že reklamácia je opodstatnená, je povinný dielo opraviť. Na prepracovanie a opravy má zhotoviteľ termín 30 dní. Pokiaľ sa dielo nedá opraviť, oznámi to zhotoviteľ objednávateľovi a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. V prípade, že sa dalo dielo opraviť len čiastočne, prináleží objednávateľovi zľava z ceny diela, ktorá je primeraná povahe a rozsahu nedostatkov diela.

 

 

X.
Ostatné ustanovenia

 

 

Prevádzkovateľ portálu www.profipodklady.sk tak v zmysle týchto obchodných podmienok a platnej slovenskej legislatívy v žiadnom prípade zákazníkov nenabáda k tomu, aby dodané materiály používali ako konečné výstupy, vydávali za svoje diela a v žiadnom prípade za nich nesupluje ich študijné povinnosti.

 

Portál www.profipodklady.sk umožňuje iným spoločnostiam vykonávať a preberať objednávky pre svojich spracovateľov a  umožňuje prenájom virtuálneho miesta pre realizáciu zákaziek na základe zmluvného vzťahu. Výška prenájmu je dohodnutá na základe obratu a individuálnej dohody.

 

 

XI.
Porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy

 

 

 1. Pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zo zmluvy zjednávajú strany zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny predmetu zmluvy, a to za každé porušenie.
 2. Pre prípad porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, zmluvné strany zjednávajú zmluvnú pokutu vo výške 1 500 €. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tejto zmluvy, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu.

 

XII.
Ostatné ustanovenia

 

 

 1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami po dobu trvania tejto zmluvy bude prebiehať výhradne v elektronickej podobe, a to prostredníctvom e-mailových adries, uvedených v objednávke alebo prostredníctvom systému na www.profipodklady.sk. Takto poskytnuté Informácie nie je potrebné písomne doplňovať a sú pre zmluvné strany záväzné.
 2. Zmluvné strany sú povinné plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť, spočívajúcu vo včasnom oznámení prípadných zmien, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie povinností podľa tejto zmluvy.
 3. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciach, s ktorými sa v priebehu trvania zmluvy zoznámia, a ktoré im budú oznámené či inak sprístupnené po dobu trvania tejto zmluvy.
 4. Dôverné informácie chránené touto zmluvou tvoria všetky skutočnosti a informácie, týkajúce sa výrobných, obchodných, technických, organizačných, ekonomických, finančných, reklamných či akýchkoľvek iných postupov, a sú obchodným tajomstvom objednávateľa.
 5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

 

 

XIII.
Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Táto zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa riadia Obchodným zákonníkom platným na území SR.
 2. Táto zmluva sa môže meniť len písomne, a to dodatkom odsúhlaseným a podpísaným oboma zmluvnými stranami.
 3. Tato zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou cestou zmieru.
 5. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetky jednania, ktoré budú potrebné podľa tejto zmluvy vykonať, právnych predpisov či z iného dôvodu k tomu, aby došlo k plnej realizácii transakcií predvídaných touto zmluvou, a to i v prípadoch, kedy sa o tom táto zmluva vyslovene nezmieňuje.
 6. Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, relatívne neúčinné alebo nevynútiteľné, či sa stane takým v  budúcnosti, je či bude neplatné, relatívne neúčinné alebo nevynútiteľné len toto ustanovenie a nedotýka sa to platnosti a vynútiteľnosti ostatných ustanovení, zmluvné strany sa zaväzujú chybné ustanovenia bezodkladne nahradiť ustanovením bezchybným, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu a účelu chybného ustanovenia.
 7. Táto zmluva vstupuje do platnosti a účinnosti dňom potvrdenia cenovovej ponuky elektronickou formou.
 8. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku
 9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe vážnej a slobodnej vôle, zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli.
 10. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasia v plnom rozsahu, a k tomuto súhlasu neboli prinútené hrozbou telesného alebo duševného násilia a zároveň vylučujú, že by bola táto zmluva uzatvorená za použitia ľsti.