Rigorózna práca

Rigorózna práca už je náročnejšia odborná publikácia. Má väčší rozsah a jej cieľom je preukázať, že autor vďaka štúdiu získal odborné znalosti na vedeckej úrovni.

Vypracovanie a tiež obhajoba rigoróznej práce vedie k získaniu tzv. malého doktorátu a titulu PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, písaných pred menom. Pre získanie tzv. veľkého doktorátu je potrebné vypracovať dizertačnú prácu.

Rigorózna práca môže byť napísaná na základe predchádzajúcej bakalárskej práce či diplomovej práce, pričom je kladený oveľa väčší dôraz na vedecký ráz publikácie a kvalita je podporená aj väčším rozsahom.

Čo je to rigorózna práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

Napísanie a obhajoba rigoróznej práce predstavuje spolu so zložením rigoróznej skúšky podmienky získania tzv. malého doktorátu a titulov PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, písaných pred menom.

 

Rigorózna práca stojí medzi diplomovou a dizertačnou prácou. Jej odporúčaná dĺžka je okolo 100 normostrán, i keď presný rozsah stanovuje každá univerzita (fakulta či katedra). Hoci sú nároky na spracovanie rigoróznej práce vyššie než u diplomky, je možné, a v praxi obľúbené, nadviazať na tému úspešne obhájenej diplomovej práce, a tak prehĺbiť alebo rozšíriť predchádzajúce bádanie.

 

Očakáva sa samostatný výskum, kritická reflexia zahraničnej odbornej literatúry súvisiaca s témou a schopnosť názorne prezentovať výsledky bádania.

 

Pomôžeme Vám so spracovaním rigoróznej práce

 

Ponúkame výpomoc s prípravou a písaním rigoróznej práce formou dodania kompletných podkladov, rešerše odbornej literatúry, vyhotovenie príloh, konzultácií i korektúr. Radi Vám pomôžeme s celým textom, ale i jednotlivými kapitolami rigoróznej práce.

 

Vzhľadom na vyššiu odbornosť a náročnosť, ktorú napísanie rigoróznej práce obnáša, budeme od Vás potrebovať čo najdetailnejšie zadanie a vstupné informácie. Vaša práca bude v rukách skúseného spracovateľa, odborníka v danej problematike, s ktorým budete po celú dobu v kontakte.