Bakalárske práce

Bakalárska práca je často prvou väčšou prácou, ktorá čaká študenta vysokej školy. Vašu bakalársku prácu bude hodnotiť vedúci a oponent. Tiež sa často stáva, že magisterské štúdium bude nakoniec podkladom pre budúce povolanie študenta. Písanie bakalárskej práce teda chcete venovať viac než obvyklú starostlivosť. Je teda dôležité mať bakalársku prácu napísanú a naformátovanú správne.

Príďte sa poradiť do ProfiPodklady. Sídlime v Ostrave ale, stačí jeden email a s bakalársku prácou pomôžeme aj Vám kdekoľvek v SR.

Čo je to bakalárska práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

Úspešná obhajoba bakalárskej práce pred komisiou je jednou z podmienok získania bakalárskeho titulu. Spracovať kvalitnú bakalársku prácu si preto vyžaduje nielen odborné znalosti, ale i nemalé úsilie, čas a predovšetkým skúsenosti s písaním záverečných prác, ktoré Vám ponúka náš portál.

 

„Bakalárka“ je odborná štúdia stredne dlhého rozsahu (asi 30 až 60 strán), ktorá obsahuje titulnú stranu, úvodný abstrakt, dvojjazyčné resumé, prílohy, zoznam používaných skratiek a poďakovanie vedúcemu práce. Hoci by mala bakalárska práca odrážať solídny prehľad autora o téme, ktorou sa zaoberá, neočakávajú sa nové, či priamo objavné výsledky a výstupy ako u diplomovej a dizertačnej práce.

 

Súčasťou procesu spracovania bakalárskej práce je tiež voľba témy, vyhľadávanie odbornej literatúry, zber a analýza dát a pod.

Pri písaní bakalárskej práce je nutné ovládať terminológiu odboru, citovať serióznu odbornú literatúru (slovenské i cudzojazyčné publikácie, články, štúdie, zborníky z konferencií a i.), alebo vypracovať prehľadné grafy.

 

Predmetom hodnotenia je taktiež metodológia práce, vrátane zvládnutia vedeckých postupov indukcie a dedukcie, analýzy a syntézy, komparatívnej analýzy atď., rovnako ako aj formálna a jazyková stránka.

Pomôžeme Vám so spracovaním bakalárskej práce

Ponúkame pomoc s písaním a spracovaním bakalárskej práce formou dodania kompletných podkladov, konzultácií, rešeršov odbornej literatúry či korektúr textu. Radi vypomôžeme s prácou na celom texte, ale i pri spracovaní jednotlivých kapitol.

 

Vašej bakalárskej práci sa bude venovať skúsený spracovateľ erudovaný v oblasti, ktorá tvorí Vami zvolenú tému.