Diplomová práca

Diplomová práca čaká každého študenta posledného ročníka magisterského študijného programu vysokej školy. Zákon o vysokých školách zakotvuje priamo povinnosť diplomovú prácu napísať a obhájiť.

Písanie diplomovej práce od vás bude teda vyžadovať starostlivosť a vážny prístup. Už len voľba témy diplomovky, starostlivé formátovanie textu, alebo len prosté stráženie termínu odovzdania práce je viac ako dôležité.

S tým všetkým vám pomôžeme v ProfiPodklady Ostrava. A v dobe elektronickej komunikácie nie je problém pomôcť študentom z celej SR. Stačí jeden email s témou diplomovej práce.

Čo je to diplomová práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

Úspešné obhájenie diplomovej práce pred odborovou komisiou je jednou z niekoľkých podmienok získania magisterského alebo inžinierskeho titulu. Cesta k obhajobe diplomovej práce však stojí veľa úsilia a času a neobíde sa bez skúseností s písaním záverečných prác, ktoré Vám garantuje a ponúka náš portál.

 

Diplomovka je rozsiahlejšia odborná štúdia (približne 50 až 90 strán a viac), ktorej povinnou súčasťou sú titulná strana (česky, anglicky), úvodný abstraktobsahpredhovor, slovenské a cudzojazyčné resumézoznamy literatúry používaných skratiek a prílohy v podobe grafov, tabuliek a iných zachytení výsledkov práce.

 

Text diplomovej práce je prehľadne a pomocou číslovania štruktúrovaný do kapitol a podkapitol, ktoré tvoria jeho obsah, dostupný hneď v úvode práce. Diplomová práca musí ukázať, že sa autor bezpečne orientuje na poli svojho bádania, ovláda slovenskú i cudzojazyčnú terminológiu odboru, dokáže pracovať so zahraničnou i domácou odbornou literatúrou, ktorá sa viaže k téme a o ktorej má veľmi dobrý prehľad.

 

Výsledkom diplomovej práce je syntéza výsledkov terénneho, dotazníkového, štatistického, prípadne iného, vždy však vlastného prieskumu. V diplomovej práci sa autor zameriava na neprebádané témy alebo nazerá na známy problém a analyzuje ho inou cestou. Diplomová práca teda prináša plnohodnotný a originálny výstup, nie však v takej miere ako dizertačná práca.

 

Okrem samotného písania diplomovej práce je súčasťou celého procesu stanovenie harmonogramurešerší literatúry, vyhľadávanie prameňov a zdrojovzber materiáluodborné konzultácie a vecná a jazyková korektúra textu.

Pomôžeme Vám so spracovaním diplomovej práce

Ponúkame Vám pomoc s písaním, prípravou a spracovaním diplomovej práce formou dodania kompletných podkladov, rešerší odbornej literatúry, spracovanie príloh, konzultácií i korektúr. Radi Vám pomôžeme pri práci na celom texte, ale i pri spracovaní jednotlivých kapitol diplomovej práce.

 

Vašej diplomovej práci sa bude venovať skúsený spracovateľ erudovaný v oblasti, ktorá tvorí tému práce.